“La Vierge au lys”, William-Adolphe Bouguereau, olieverf op doek, 1899, privé collectie.

Respect voor het leven door de farmaceutische industrie
Gebeden voor iedereen
Nieuws
Manifest van de Vrije Katholieken
Petitie
Interview met aartsbisschop Eijk
Mgr Rob Mutsaerts blog
Drievoudig wonder in Buenos Aires
Affiches en flyers downloaden
Quiz
Blog


Na zijn opstand uit de dood verscheen Jezus zeven keer, voordat Hij terugging naar zijn Vader in de hemel.

1. Jezus leeft weer!
2 Plotseling was er een hevige aardbeving. Een engel van God kwam uit de hemel, rolde de steen opzij en ging erop zitten. 3 Zijn gezicht schitterde als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. 4 De mannen die bij het graf op wacht stonden, sidderden van angst. Zij vielen op de grond en het leek wel of ze dood waren. 5 De engel zei tegen de twee vrouwen: ‘U hoeft niet bang te zijn. 6 Ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is, maar Hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals Hij had gezegd. Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen. 7 Ga nu vlug aan zijn leerlingen vertellen dat Hij uit de dood is opgestaan. Zeg ook tegen hen dat Hij naar Galilea gaat, daar zal Hij hen ontmoeten. Dit kwam ik u vertellen.’ ”
Mattheüs 28:2-7

2. Jezus verscheen aan Maria Magdalena
15 ‘Waarom huilt u?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoekt u?’ ‘Och, meneer, als u Hem ergens anders hebt neergelegd, zeg het alstublieft. Dan neem ik Hem mee,’ zei zij. 16 ‘Maria,’ zei Jezus. Zij draaide zich om en zei in het Aramees tegen Hem: ‘Rabboeni!’ Rabboeni betekent meester. 17 ‘Raak Mij niet aan,’ zei Jezus. ‘Want Ik ben nog niet teruggekeerd naar mijn Vader. Ga naar mijn broeders en vertel hun dat Ik terugga naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria ging snel naar Jezusʼ leerlingen. ‘Ik heb de Here gezien!’ zei ze en vertelde hun wat Hij tegen haar gezegd had.”
Johannes 20:15-18

3. Jezus verschijnt aan zijn leerlingen op weg naar Emmaüs
13 Diezelfde dag waren twee van Jezusʼ leerlingen op weg naar het dorp Emmaüs, tien kilometer buiten Jeruzalem. 14 Ze spraken met elkaar over alle gebeurtenissen. 15 Terwijl ze zo liepen te praten, haalde iemand hen in en liep met hen mee. Het was Jezus Zelf! 16 Maar zij herkenden Hem niet. Ze waren verblind. 17 ‘Waarover loopt u zo druk te praten?’ vroeg Hij. 18 Ze bleven stilstaan en een van hen, Kleopas, zei: ‘U bent zeker de enige in heel Jeruzalem die niet weet wat voor verschrikkelijke dingen er de afgelopen dagen zijn gebeurd!’ 19 ‘Wat voor dingen dan?’ vroeg Jezus. ‘Wel,’ zeiden ze, ‘wat ze hebben gedaan met Jezus van Nazareth. Die man was een profeet. Hij deed ongelooflijke wonderen en was een geweldige leraar. Hij stond hoog in aanzien bij God en de mensen. 20 Maar de hogepriesters en leiders van ons volk hebben Hem gevangengenomen en uitgeleverd aan de Romeinen. En die hebben Hem gekruisigd. 21 Wij dachten nog wel dat Hij de Christus was, de bevrijder van Israël. Maar het is nu al de derde dag sinds ze Hem hebben gedood. 22 Een paar vrouwen van onze groep kwamen vandaag met een wonderlijk verhaal. Ze vertelden dat ze vanmorgen vroeg bij Jezusʼ graf waren geweest 23 en dat zijn lichaam weg was. Ze hadden ook engelen gezien die zeiden dat Hij leeft. 24 Een paar van ons gingen er onmiddellijk heen om te kijken. En inderdaad, het lichaam was weg, zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet.’
25 Jezus zei tegen hen: ‘Wat bent u toch dom! Wat hebt u moeite om alles te geloven wat door de profeten is gezegd. 26 De Christus moest immers al die vreselijke dingen doormaken voor Hij zijn heerlijkheid zou binnengaan?’ 27 Hij herinnerde hen aan allerlei gedeelten uit de boeken van Mozes en de profeten. Hij legde hun uit wat ze betekenden en wat ze over de Christus zeiden.
28 Ondertussen waren ze bijna bij het dorp gekomen waar ze moesten zijn. 29 Jezus deed alsof hij verder wilde lopen, maar zij lieten Hem niet gaan en zeiden: ‘Blijf vannacht bij ons. Het is al te laat geworden om nog verder te reizen.’ 30 Hij ging met hen mee naar huis om er de nacht door te brengen. Terwijl ze met elkaar aan tafel zaten, nam Hij het brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het hun. 31 Plotseling gingen hun ogen open en herkenden zij Hem. Op hetzelfde moment was Hij verdwenen. 32 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Weet je nog hoe diep we in ons hart geraakt werden, toen Hij met ons liep te praten en ons een glasheldere uitleg gaf over wat in de Boeken staat?’
33 Ze stonden onmiddellijk op en liepen vlug terug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de elf leerlingen van Jezus en zijn andere volgelingen allemaal bij elkaar. 34 Zodra die hen zagen, zeiden ze: ‘Het is toch waar! De Here is weer levend geworden! Simon heeft Hem gezien!’ 35 De twee mannen uit Emmaüs vertelden dat zij Jezus ook hadden gezien. Dat Hij met hen was meegelopen en dat ze Hem pas hadden herkend toen Hij het brood brak. De Here is weer levend geworden! Simon heeft Hem gezien!’ “
Lukas 24:13-35

4. Jezus verscheen aan tien van de apostelen
19 ʼs Avonds zaten de leerlingen bij elkaar. Zij hadden de deur op slot gedaan, omdat zij bang waren voor de Joden. Ineens was Jezus bij hen. ‘Ik wens jullie vrede,’ zei Hij 20 en Hij liet hun zijn handen en zijn zijde zien. De leerlingen waren blij dat ze de Here zagen. 21 ‘Ik wens jullie vrede,’ zei Jezus weer. ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22 Toen blies Hij zijn adem over hen heen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest. 23 Wie jullie zijn zonden vergeven, is ervan verlost. Maar wie jullie het aanrekenen, moet zijn zonden dragen.’
24 Een van de twaalf, Thomas (dat betekent Tweeling) was er niet bij. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden dat zij de Here hadden gezien, wilde hij het niet geloven. ‘Ik kan het pas geloven,’ zei hij, ‘als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn eigen hand voel dat Hij een wond in zijn zij heeft!’”

Johannes 20:19-25

5. Jezus verschijnt aan Thomas
26 Acht dagen later waren de leerlingen weer bij elkaar. Thomas was er nu ook bij. Zij hadden de deur op slot gedaan. Ineens was Jezus in hun midden. ‘Vrede,’ zei Hij. 27 ‘Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Voel maar en twijfel niet meer. Geloof dat Ik leef!’ 28 ‘Mijn Here en mijn God,’ zei Thomas. 29 ‘Geloof je het nu, omdat je Mij ziet?’ zei Jezus. ‘Gelukkig zijn de mensen die in Mij geloven zonder Mij gezien te hebben.’
30 Veel van de wonderen die Jezus voor de ogen van zijn leerlingen heeft gedaan, staan niet in dit boek vermeld. 31 Ik heb hier enkele opgeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Als u in Hem gelooft, leeft u in zijn naam.”

Johannes 20:26-31

6. Bij het meer van Tiberias
1 Hierna kwam Jezus nog een keer bij zijn leerlingen en dat was bij het meer van Tiberias. Het gebeurde als volgt. 2 Simon Petrus, Thomas, Natanaël uit Kana in Galilea, Jakobus en Johannes en nog twee andere leerlingen waren daar bij elkaar. 3 ‘Ik ga vissen,’ zei Simon Petrus. ‘Wij gaan mee,’ zeiden de anderen. Zij gingen naar het meer en voeren met de boot weg. Maar die hele nacht vingen zij niets. 4 Toen het licht begon te worden, stond Jezus aan de oever van het meer. Maar zijn leerlingen herkenden Hem niet. 5 Jezus riep: ‘Vrienden, hebben jullie iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden zij. 6 ‘Gooi het net uit aan de rechterkant van de boot,’ riep Hij. ‘Dan hebben jullie meer resultaat.’ Dat deden zij. En zij vingen zoveel vis dat ze het net niet eens aan boord konden krijgen. 7 De leerling die Jezusʼ beste vriend was, zei tegen Petrus: ‘Het is de Here.’ Toen Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, trok het omhoog tussen zijn riem en sprong in het water.
8 De anderen kwamen met de boot en sleepten het volle net mee. Zij waren maar honderd meter van de kant af. 9 Toen zij aan wal stapten, zagen ze een houtskoolvuur met vis erop en brood. 10 ‘Haal eens een paar van de vissen die jullie hebben gevangen,’ zei Jezus. 11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het volle net op de oever. Er zaten honderddrieënvijftig vissen in en toch was het net niet gescheurd.
12 ‘Kom,’ zei Jezus. ‘Laten wij gaan eten.’ Geen van de leerlingen durfde te vragen wie Hij was. Ze begrepen nu wel dat het de Here was. 13 Jezus gaf hun brood en vis. 14 Na zijn terugkeer uit de dood was dit de derde keer dat Jezus aan zijn leerlingen verscheen.”

Johannes 21:1-14

7. Eindelijk vaarde Jezus naar de hemel
50 Toen nam Jezus hen mee naar Bethanië. Hij hief zijn handen op en zegende hen. 51 Terwijl Hij dat deed, werd Hij opgenomen in de hemel.”
Lukas 24:50-51


Deze website is opgesteld door katholieken die zich Vrije Katholieken noemen. Wij zijn vrije katholieken omdat we zelf de belangrijke keuzes maken in ons leven: keuzes maken met ons eigen gezonde verstand en Jezus Christus en de katholieke leer als leidraad.

Daarom willen we de huidige kerkleiding niet meer in alles volgen, met name als het gaat om uitspraken van paus Franciscus zoals dat ‘Corona de straf van God’ zou zijn en dat het een ‘daad van naastenliefde’ zou zijn je te laten vaccineren tegen corona. Het uitleveren van de Chinese ondergrondse kerk aan de communistische partij door paus Franciscus is onbegrijpelijk. Ook de politiek getinte uitspraken van paus Franciscus over de Europese Unie, immigratie en klimaatverandering vinden wij uitspraken die inhoudelijk onjuist of discutabel zijn. Waarbij de paus zich opstelt als een politicus, iets waarvoor een paus zich nooit mag laten verleiden.

Als vrije katholieken constateren wij met pijn in ons hart dat paus Franciscus en de Nederlandse kerkleiding in de zogenaamde coronacrisis een weg genomen hebben die de gelovigen onrecht doet en die afbreuk doet aan de rooms-katholieke kerk.

Nu de huidige paus voor alle geestelijken en medewerkers van het Vaticaan het ‘vaccin’ verplicht gesteld heeft en ook in Italië steeds meer bisschoppen het ‘vaccin’ verplicht stellen, lijkt het verplicht invoeren van het ‘vaccin’ voor de Nederlandse geestelijken enkel nog een kwestie van tijd. Ook lijkt het enkel nog een kwestie van tijd dat je in Nederland alleen nog maar naar de kerk kunt met de corona check app…

Wij constateren dat corona geen ernstiger ziekte is dan een zware griep. De maatregelen zoals die in Nederland – en wereldwijd – afgekondigd zijn door regering en overheid zijn niet te verdedigen op basis van de feiten. Toch blijven de Nederlandse bisschoppen dit beleid nog steeds kritiekloos volgen.

Op basis van een interview met kardinaal Eijk willen wij aantonen dat de stellingname van de kerk ten aanzien van corona verkeerd is en niet katholiek is.
Zie het interview met aartsbisschop Eijk over de ‘vaccins’.

Wij willen alle katholieken vragen die zich kunnen identificeren met ons, de Vrije Katholieken, het manifest te ondertekenen en terug te mailen naar: petitie@vrijekatholieken.nl.

Bij voldoende belangstelling willen wij een gesprek met de bisschoppen aangaan om hen te bewegen hun beleid ten aanzien van corona om te buigen tot een kritische houding, gebaseerd op feiten, gezond verstand en de leer van de kerk.

Wij willen de bisschoppen vragen actief en permanent de publiciteit te zoeken om deze kritische houding ten aanzien van het coronabeleid te uiten.


 1. Download en print
  het pdf-bestand
 2. Zet je naam, datum en ondertekening met een pen
 3. Scan de pagina als pdf of jpg
 4. Sla het bestand op
 5. Stuur het nieuwe bestand als bijlage via de e-mail naar petitie@vrijekatholieken.nl
 1. Download en open
  het pdf-bestand
 2. Typ de gegevens in de vakjes
 3. Volg de instructie van het programma voor de digitale handtekening
 4. Sla het bestand op
 5. Stuur het nieuwe bestand als bijlage via de e-mail naar petitie@vrijekatholieken.nl

Binnen 24 uur wordt een ontvangstbevestiging gestuurd.


Disclaimer

De Vrije Katholieken hebben de stellingen op hun website en manifest zorgvuldig gecontroleerd. Echter, indien op deze website toch nog feitelijke onjuistheden staan vermeld, gelieve u ons hierop opmerkzaam te maken en met onderbouwing en bronverwijzing te zenden naar: contact@vrijekatholieken.nl.


Print en verspreid affiches en flyers van de Vrije Katholieken!