Hoeveel respect heeft de farmaceutische industrie voor het leven?

“De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp”, Rembrandt van Rijn, 1632, Mauritshuis, Den Haag

“Waarom ik mij niet laat vaccineren”

Ingezonden artikel, uit de blog Paarse Pepers, 3 april 2021.

Paus Johannes Paulus II introduceerde het concept de Cultuur van de dood als antibeeld van het Evangelie van het leven. Evangelium Vitae is onthutsend hard over abortus:

“Onder alle misdaden die tegen het leven kunnen worden begaan, heeft een abortus provocatus kenmerken die hem bijzonder ernstig en verwerpelijk maken, een “afschuwelijke misdaad”. “De morele zwaarte van abortus provocatus blijkt in al haar waarheid wanneer men erkent dat men het over moord heeft. Hier wordt een menselijk wezen gedood, dat net pas het leven binnengaat, dat wil zeggen, het absoluut onschuldigste wezen dat men zich kan voorstellen.” (EV58)

De paus verbindt dit met – wat hij noemt – de Cultuur van de dood. Deze cultuur is een gevolg van een bestaand “klimaat van wijdverbreide morele onzekerheid” (EV12). Hij ‘verraadt, in haar geheel genomen, een volledig individualistische opvatting van vrijheid die uitloopt op de vrijheid van de sterksten tegen de zwakken die gedoemd zijn zich te onderwerpen’. En:

Het morele geweten van de samenleving moedigt de Cultuur van de dood aan, doordat ze reële “structuren van zonde” schept, en in stand houdt, die tegen het leven ingaan. (EV24)

Dat het Coronavaccin deel uitmaakt van deze doodscultuur is een enigszins provocerende uitspraak. Als hij immers – niet alleen kernachtig en hard, maar ook – wáár is, roept hij de herinnering op aan een andere profetische oneliner, één waar de wereld sinds 1979 op kauwt. Ten overstaan van de respectabelen der aarde, sprak Moeder Teresa, nadat zij in Oslo de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst had genomen, als schokkende openingszin: Abortus is de grootste bedreiging voor de wereldvrede.

Dat het Coronavaccin, dat tot de redding is uitgeroepen voor de bevrijding van de wereld van het virus, verbonden is met een abortus, is ontsproten aan de Cultuur van de dood. Waarom?

 1. Alle nu voor handen zijnde vaccins zouden er niet zijn geweest zonder cellen die er op hun beurt niet waren geweest zonder abortussen. Ze zijn afkomstig van een nier en een netvlies van 18 weken oude, ongeboren kinderen, toen 14 cm groot, in Nederland geaborteerd in resp. 1972 en 1985. Nieuwe met behulp van abortus ontwikkelde cellijnen (WALVAX-2, China, 2015) zijn inmiddels ook in productie.
  
 2. De doorgekweekte cellen zijn waardevol, ja zelfs gepatenteerd. Van de kinderen die werden gedood en weggegooid was een nier of een netvlies nodig. Men injecteert bij de zgn. vectorvaccins kleine sporen van deze doorgekweekte cellen in het lichaam.
  
 3. Het weefsel mocht niet afgestorven zijn, en moest direct – binnen ca 5 min – versneden of ingevroren zijn. Er zijn gevallen bekend waarin het hart van het kind nog klopte. Vast staat dat er kinderen waren die levend ter wereld kwamen, er wordt geen pijnstilling toegediend.
  
 4. Er worden voor onderzoek vele abortussen gebruikt voordat het lukt een bruikbare cellijn te genereren. Er is een cellijn bekend waarvoor alleen al het materiaal van 73 abortussen zijn gebruikt.
  
 5. De cellijnen HEK-293 en PER.C6 zijn volgens wetenschappers op termijn (kwalitatief en kwantitatief) onvoldoende voor de miljarden COVID-vaccinaties die nu beoogd worden. Bij cellijnvaccins ontstaat met zekerheid de (markt)behoefte aan het maken van nieuwe cellijnen, waarvoor weer talrijk abortusmateriaal nodig is. De meest recente is WALVAX-2 uit China.
  Er is sprake van een hele industrie, niet alleen voor vaccin-, maar ook voor stamcel- producten. Als men zich laat vaccineren werkt men daaraan mee, sterker nog: men werkt voortzetting hiervan in de hand. Onderzoek & ontwikkeling gaat namelijk dóór en dóór.
 1. Het was dus niet eenmalig. Het ethische standpunt van de NL RK kerk en van het Vaticaan houdt met deze nieuwe praktijk geen rekening. De ethische argumentatie van de RK Kerk is door de feiten achterhaald. Door zich te laten vaccineren stemt men in met het principe van gebruik – en voortzetting. op ongekende schaal – van menselijke lichaamsdelen voor industriële productie.
  
 2. Een vaccin dat er niet was geweest zonder deze (bekende) abortussen – veel of weinig, kort of lang geleden – is participeren in de Cultuur van de dood. Een abstract maatschappelijk doel als ‘groepsimmuniteit’ rechtvaardigt dat niet. Abortus op een onschuldige menselijke persoon is een zodanig ten hemel schreiende misdaad dat zelfs een afgeleide, indirecte, verantwoordelijkheid een morele lading.

Alle nu in Nederland toegediende coronavaccins zijn gemaakt met behulp van (testen of ontwikkelen) van ´doorgekweekte ´ cellen die oorspronkelijk zijn genomen uit het lichaam van geaborteerde ongeboren kinderen. De meeste vaccins die Nederland zal distribueren, die van Moderna, Pfizer, AstraZenica én Janssen zijn getest respectievelijk gemaakt op dergelijke cellijnen. Curevac en Novavax zijn niet geproduceerd met gebruikmaking van deze cellijnen. Oxford/Astra Zeneca gebruikte de cellijn genaamd HEK-293 voor de ontwikkeling van hun vaccin en Pfizer en Moderna hebben deze cellijn gebruikt voor het testen in de ontwikkelfase van hun vaccin. HEK-293 staat voor: Human Embryonic Kidney (‘nier’), Specimen No. 293.5 6

De cellen zijn afkomstig uit een in 1973 geaborteerd jongetje. Van hem werd een niertje verwijderd en gebruikt voor doorkweek. Het leverde cellijnen op die bruikbaar zijn voor oa de vaccins. In een laboratorium in Leiden werd het weefsel daarvoor gebruikt en vervolgens door Janssen R&D (nu Crucell, Pfizer) gepatenteerd. Janssen Research & Development (Johnson & Johnson) gebruikt cellijn PER-C6 voor de productie van hun vaccin. Het is genomen uit het netvlies van een meisje van 18 weken oud, in 1985 geaborteerd in Heemstede.

Omdat onderzoek is gedaan naar de risico’s van het inbrengen van ervan, is vrij veel over ze bekend. De Amerikaanse FDA heeft onderzocht8 wat de herkomst is van de cellijnen. De ‘maker’ van de cellijnen, dr. Alex van der Eb van de Universiteit Leiden, antwoordde aldus op de ondervragingen in de ´hearing ´:

Over HEK-293: ‘De nier van de foetus (met een onbekende familiehistorie) werd verkregen in 1972. De exacte datum is niet meer bekend. De foetus was voor zover ik me kan herinneren compleet normaal. Niets was er mis mee. De redenen voor de abortus waren niet bekend aan mij. Ik wist dat waarschijnlijk toentertijd maar ben het vergeten. Hoe dan ook de niertjes van de foetus werden eruit genomen.’

Over PER.C6: ‘Kortom, ik heb het netvlies van de foetus verwijderd. Van een gezonde foetus voor zover ik kon zien. 18 weken oud. Er was niets speciaals aan de familiegeschiedenis, of met de zwangerschap. Die was geheel normaal tot de 18e week. Naar bleek was het een abortus op sociale indicatie. Het was eenvoudigweg omdat de moeder het kind kwijt wilde. Wij begrepen dat er toestemming was etcetera. Dit was in 1985. De cellen werden geïsoleerd in oktober 1985 in de Universiteit Leiden, in mijn lab.’

“‘Kunt u eens iets vertellen over de neurologische geschiedenis van de vader en de moeder van de foetus, zowel de vader als de moeder? ‘Welnu, de moeder was geheel normaal, dat wist ik. Er was niets mis met de moeder. Ze had minstens al twee kinderen gehad in hetzelfde ziekenhuis in Leiden die geheel gezond waren. De vader was onbekend, niet bij het ziekenhuis want dat was opgeschreven en er werd geschreven: onbekende vader. En dat laatste was ook de reden waarom de abortus werd uitgevoerd’.”

Volgens Dr. Ward Kischer, een autoriteit op het gebied van de embryologie, is het noodzakelijk dat het weefsel (de nier, het netvlies) leeft, dan wel binnen minuten wordt versneden. Dood weefsel is niet bruikbaar. Dr. Kischer legt uit dat de betreffende moeder vooraf zorgvuldig geselecteerd moet zijn geweest. Immers, “om nog 95% bruikbare cellen te verkrijgen, moet het weefsel levend zijn of binnen vijf minuten na de abortus worden versneden in het lab”. Binnen het uur zijn cellen niet meer bruikbaar. Dit laat overigens onverlet dat pas jaren later het ingevroren materiaal kan worden gebruikt voor het destilleren van de cellijnen. In het Canadian Journal of Medical Medicine is te lezen dat dat laatste in het verleden gebeurd is:

“In veel gevallen klopte het hart van het kind nog bij aankomst in het virus-lab.” Dit is uit gedateerde, maar onverdachte bron. Dit is onlangs bevestigd door Dr. Acker, een oud researcher bij een viruslab: ook meer recent zijn nog levende foetussen of niet meer dan vijf minuten geleden overleden foetussen ‘gebruikt’. Het kind (18 weken = ca 14 cm) komt er dan levend uit terwijl er geen pijnstilling wordt toegediend. Dr. Acker en dr. Deisher noemen de gang van zaken bij 14 weken gevormde ongeboren kinderen – nog steeds – te gruwelijk om te omschrijven.

Het gebruik van lichaamsdelen van geaborteerde kinderen voor vaccinontwikkeling is niet uniek. Zo heeft de gelauwerde en alom gerespecteerde viroloog Dr. S. Plotkin in een officieel onderzoek verklaard dat voor één vaccinatie-onderzoek weefsel van 76 geaborteerde kinderen nodig was. Dr. P. Acker verklaart dat het er bij HEK-293 niet per se 293 stuks moeten zijn geweest, maar zeker tientallen. (Bij Human Embryonic Kidney Specimen nr. 293, is het 293x geprobeerd, maar niet van één kind).

Dit is niet iets uit het verleden. De massale toepassing van deze cellijnvaccins (er worden miljarden vaccins jaarlijks beoogd) creëert volgens experts de zekere (markt)behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe cellijnen. China staat ok niet stil. In 2015 werd hier de WALVAX-2 cellijn ontwikkeld, waarvoor het weefsel van uiteindelijk 9 abortussen nodig was. Het ging hier om longweefsel.

Als je kunt zeggen dat meedoen aan de vaccinatie inhoudt dat je mede de (markt)behoefte creëert voor nieuwe cellijnontwikkelingen, mn bij massavaccinatie op niet eerder vertoonde globale schaal, dan is de ethische afstand tot de abortus dichtbij. Door het nemen van het vaccin neemt men, passief, deel aan deze praxis.

Er is sprake van een hele industrie die, niet alleen voor vaccins maar ook voor verkrijging van stamcellen, gebruikt maakt van abortussen. De Daleiden-rechtszaken (gedocumenteerd) toonden aan hoe weerzinwekkend deze praktijk is. Kinderen worden omgedraaid naar een stuitligging, zodat het hoofd heel blijft, bruikbaar blijft. Door vaccinatie werkt men mee aan instandhouding van deze industrie. Door het nemen van dit vaccin dat er niet was geweest zonder gebruik van weefsel van geaborteerde kinderen, draag je protestloos bij aan de instandhouding van een kwaad. Je draagt niet bij aan het verhinderen dat er nieuwe cellen mbv abortussen worden verkregen en je draagt niet bij aan de bevordering van wél “ethisch-schone” vaccins.

Terwijl voorstanders claimen dat het bij abortus gaat om een ‘klompje cellen’, en men aan het ongeboren kind refereert als ‘de zwangerschap’, is er een pincet nodig om een niertje of netvlies te verwijderen, kostbaar ‘materiaal’ als bijvangst.

Het is heel gewoon dat mensen kleding boycotten die door kinderarbeid is gemaakt. Iedereen vindt het wenselijk dat we geen bont meer kopen of ons afval scheiden. Daar is sprake van meer ethische ‘afstand’, tussen aankoop en jonge fabrieksarbeider, tussen bontjas en nerts. Maar altijd schept het een verantwoordelijkheid. Hoeveel te meer dan bij de bestaande vaccins die er niet zouden geweest zonder de abortus op twee – bekende – ongeboren kinderen en bij alle nieuwe cellijnen die nog ontwikkeld zullen worden, waartoe nieuwe abortussen gebruikt worden. De wereld maakt zich drukker om het gebruik van proefdieren bij de vaccinontwikkeling dan om abortus. Het Oxford/Astra Zeneca-vaccin is gemaakt met het adenovirus uit wilde chimpansees. Maar dat zijn beschermde dieren, die mogen niet worden gedood of zelfs maar gevangen. De onderzoekers hebben de virussen daarom uit chimpanseepoep gehaald en het daarna in het laboratorium gekweekt.28 Bizar.

De positie van de RK Kerk deed altijd recht aan de zwaarte van de zaak. De instructie Dignitas Personae: “Iedereen heeft de plicht dit bekend te maken.” Het is aan de gelovigen en burgers met een oprecht geweten (ouders van gezinnen enz.) om de steeds wijdverbreide aanvallen op het leven en de cultuur van de dood die daaraan ten grondslag ligt, te bestrijden door een gewetensbezwaar te maken.’Volmaakt in lijn met Evangelium Vitae dus.

Als christelijke ethici de cellijnvaccins tegenwoordig moreel toelaatbaar vinden is dat steeds gebaseerd op het navolgende: je mag het vaccin nemen, ondanks de herkomst, mits er geen ‘schoon’ alternatief is, immers:

A. De abortus was niet uitgevoerd met als doel cellijnen te verkrijgen.

B. De abortus was lang geleden.

C. De abortus was eenmalig.

D. Sommige vaccins bevatten niet de cellen, maar zijn er slechts op getest. v. De cellen zijn zo doorgekweekt, dat chromosomen veranderd zijn.

E. De herkomst (abortus) mag dan immoreel zijn, het vaccinatiedoel is moreel: het tegengaan van besmetting, dit moet meegenomen worden in de afweging

Al deze argumenten zijn hetzij onjuist dan wel achterhaald.

Ad A. Het gaat bij dit vraagstuk niet om medeplichtigheid aan de uitgevoerde abortushandeling. Het gaat om gebruik maken van, medewerken aan, en instandhouding van een immorele praktijk. Men werkt door vaccinatie actief mee aan het principe van industriële cellijn-generatie door schennis van lichaamsdelen van geaborteerde kinderen.

Ad B en C. Het was niet eenmalig. Er worden nu nieuwe cellijnen ontwikkeld door de massavaccinatie, zoals recent WALVAX-2, in China. Er is een hele industrie ontstaan waarin lichaamsdelen worden genomen, en voor vaccins, maar ook voor haargroeimiddelen en voor stamcellen worden verwerkt. Aan het in standhouden en voortzetten daarvan werkt men door vaccinatie actief mee.

Ad D en E. Hoe schrijnend is het te bedenken dat dit vaccin er niet geweest zou zijn zonder gebruik van resp. het netvlies en de nier van een gedode menselijke persoon. Zowel voor een ontwikkeld vaccin als een (eenmalig of continu) getest vaccin geldt: het is er alléén dankzij deze abortus, van dit betreffende kind.

Ad F. Het doden van een onschuldige, menselijke, ongeboren persoon is een zodanig ten hemel schreiende misdaad (JPII) dat alléén al een afgeleide, indirecte verantwoordelijkheid tot een zekere morele verplichting wordt.

Als al genoemde argumenten aldus te weerleggen zijn, betekent het dat de deskundigen die zich er toch van bedienen, in deze kiezen voor participatie in de ‘Cultuur van de dood’ waarop de H. Johannes Paulus II doelde.

Bezorgdheid om het eigen belang (de eigen gezondheid, een risico) rechtvaardigt vaccinatie niet. Hoogstens direct besmettingsgevaar voor de ander, als men die niet op andere manieren kan mitigeren. Een abstract maatschappelijk belang als groepsimmuniteit, laat staan het voldoen aan maatschappelijke verwachtingen, wijkt direct voor iedere persoonlijke verbinding met het onuitsprekelijke intrinsieke kwaad dat abortus heet, nota bene een verbinding “in het lichaam”, onze tempel van de Heilige Geest.

Dit uit respect voor de overleden en compassie voor de in de toekomst nog te misbruiken ongeboren kinderen wier lichaamsdelen misbruikt dreigen te worden. Wij kunnen onze compassie met de coronaslachtoffers daarmee verbinden.

Er was ooit een 18 weken oud, compleet, volmaakt gevormd ongeboren kindje van 14 cm, een menselijke persoon, wonderbaar geschapen naar het beeld van God en in Wiens Handpalm haar naam staat – ze zou nu een volwassen vrouw zijn geweest -, die niet meer leeft, en aan wier netvlies we de cellen danken die indirect ons zoveel jaar later het vaccin opleverde.

Kunnen we echt niet beter wachten op een ‘ethisch schoon vaccin’, zoals Curevac (binnenkort verkrijgbaar) of het vaccin van het John Paul II Medical Research Institute (op langere termijn verkrijgbaar)?

Ons punt ís niet dat we door vaccinatie medeplichtig worden aan de abortussen die ons HEK-293 en PER.C6 opleverden. Ons punt is dat we met een keuze voor vaccinatie een gruwelijke, dagelijkse, bestaande, industriële praktijk mede in stand houden, ja mede de marktvraag bevorderen.

Zó beschouwd maakt de massavaccinatie tegen Corona deel uit van de Cultuur van de dood die H. paus Johannes Paulus II voor ogen stond bij het schrijven van zijn profetische encycliek.

Het is apocalyptisch dat de bevrijding van de wereld van het virus, verbonden is met een abortus. Ik citeer tot slot graag bisschop Joseph Strickland: ‘We do not wish to benefit from an abortion’.


Handel in organen door Planned Parenthood

Gepubliceerd door TruthVideos1984, 30 maart 2020

Duur: 14 min 52 sec

Samenvatting:
Planned Parenthood Gulf Coast wordt er van beschuldigd lichaamsdelen van geaborteerde foetussen met winst te verkopen aan firma’s die handelen in producten voor de medische industrie (firma’s als Stem Express en Advanced Bioscience Resources). Beschikbaarstelling van deze lichaamsdelen tegen kostprijs mag wel volgens de wet, maar verhandelen met een winstoogmerk mag niet. De redenering hierachter is dat verkopen van lichaamsdelen met een winstoogmerk een motivatie kan zijn meer abortussen te plegen.

Planned Parenthood Gulf Coast ontkent in eerste instantie dat zij lichaamsdelen met winstoogmerk verkopen, maar moet later, tijdens een rechtszaak, toch toegeven dat zij dit doen.

Video geschikt voor alle leeftijden.


Take a knee for Black Lives Matter but not for Black Aborted Babies

https://www.brighteon.com/4e2d0e74-b669-4445-9a42-0ea5363ed3ff

Duur: 1 min 19 sec

Samenvatting:
De titel zegt het al: een zwarte man kaart bij personeel van een ziekenhuis dat demonstreert voor BLm de hun hypocrisie aan. Ze protesteren wel voor zwarten die slachtoffers zouden zijn geweld op straat, maar zwijgen over al die zwarte baby’s die in de moederschoot gedood worden.

Video geschikt voor alle leeftijden.


Hoe belastingbetalers de handel in organen van ongeboren kinderen financieren

https://www.bitchute.com/video/Z5ogd8pYAv3j/

Duur: 5 min 53 sec

Samenvatting: Met geld van de overheid, beschikbaar gesteld door de NIH van dr Fauci, worden menselijke embryoharen genaaid op proefmuizen. Door de overheid gefinancierd worden 5 maanden oude ongeboren kinderen hun levers geoogst ten behoeve van stamcellen. Geoogste, opengesneden, terwijl ze nog leven. Een project met een overheidssubsidie van $ 3.000.000.
De universiteit van Pittsburg krijgt $ 1.400.000 per jaar om als tussenpersoon te dienen in de handel van organen van ongeboren kinderen.
Er werden (worden?) proeven uitgevoerd op nog levende foetussen en nog levende foetussen worden verpakt in ijs.
Ook hier valt weer de naam van Planned Parenthood, dit keer als bevoorrader van de ‘tissuebank’ van de universiteit van Pittsburg.
Zo heeft Planned Parenthood ook delen van ongeboren kinderen geleverd aan ene firma, genaamd Da Vinci Biosciences.
Qua opleidingen van abortusartsen schijnt er ook een sterke relatie te zijn tussen Planned Parenthood en de universiteit van Pittsburg.
Vrouwen die spijt hebben van de abortuspil worden weerhouden de ani-medicijn te nemen.
Planned Parenthood wordt gefaciliteerd door de universiteit van Pittsburg in termen van patiëntendossiers, medische middelen en het rekruteren van studenten.
Planned Parenthood levert weefsel van ongeboren kinderen aan de universiteit van Pittsburg, krijgt hiervoor van de universiteit betaald en de overheid vergoed op haar beurt weer de universiteit.

Geschikt voor alle leeftijden.


Een jaarlijkse bijeenkomst van abortusartsen

https://www.bitchute.com/video/NQApk87g7fke/

Duur: 3 min 9 sec

Samenvatting: Op de jaarlijkse bijeenkomst van abortusartsen vertellen zij over de manier waarop ze abortussen plegen, de handelingen die ze daarbij uitvoeren, de vraag om organen door handelaren  en er wordt de opmerking gemaakt dat ‘je niet alles aan ze kunt laten zien’.

Video geschikt voor alle leeftijden.


Een directeur van Planned Parenthood is openhartig over de handel in organen

https://www.bitchute.com/video/cul3Ubo6mDux/

Duur: 6 min 39 sec

Samenvatting: Een medewerkster van Planned Parenthood vertelt naar wat voor organen en lichaamsdelen van ongeboren kinderen zoal vraag naar is. En welke prijzen daarvoor gevraagd kunnen worden.
En ook al zijn er wetten voor de handel in organen, die kunnen ‘geïnterpreteerd’  worden.
Planned Parenthood kent afzonderlijke, zelfstandige, vestiging zodat aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid beperkt blijft tot de afzonderlijke vestiging.

Video geschikt voor alle leeftijden.


Vaccins gemaakt van geaborteerde kinderen van achterstandsmoeders en moeders met een psychiatrische aandoening. Vaccins die vervolgens gebruikt werden op gevangenisbaby’s, wezen, geestelijk gehandicapte kinderen en kinderen in Afrika.

https://www.bitchute.com/video/3sBQ6VBVbx81/


Duur: 9 min 31 s

Samenvatting: Ene Stanley Plotkin erkent dat hij minimaal 76 maal gezonde foetussen van 3 maanden en ouder oud gebruikt heeft om experimentele vaccins te maken. De foetussen waren met name afkomstig van moeders met een ‘sociale’ of psychiatrische achtergrond. De experimentele vaccins zijn door deze arts uitgeprobeerd op baby’s geboren in gevangenissen, wezen, geestelijk gehandicapte kinderen en kinderen in de Kongo en Rwanda(?). De uitdrukking Nazi philosophy wordt hierbij door de arts gebruikt. De arts wijst er fijntjes op dat de katholieke kerk gesteld zou hebben dat mensen het (welk?) vaccin mogen nemen, ongeacht wat de herkomst is.

Video geschikt voor alle leeftijden.


Bron: www.astrazeneca.nl

De wrede realiteit achter de productie
van de zogenaamde ‘vaccins’  tegen corona:

Ongeboren kinderen worden geaborteerd en hun organen worden verwijderd terwijl ze vreselijk lijden

Het waren niet enkel twee abortussen in de ’70-er jaren – zoals kardinaal Eijk zegt – waarop de stamcellijnen voor de ontwikkeling, de productie en het testen van de corona ‘vaccins’ gebaseerd zijn, maar er worden nog steeds honderden ongeboren kinderen op een vreselijke onmenselijke manier hun organen ontnomen (vivisectie). Waarna ze ‘mogen’ sterven!

We kunnen enkel de conclusie trekken dat kardinaal Eijk de gelovigen verkeerd geïnformeerd heeft toen hij stelde dat de ‘vaccins’ gemaakt zijn met behulp van twee gedode ongeboren kinderen uit de ’70-er jaren. We zijn benieuwd of de kardinaal op zijn vergoelijking van het doden van ongeboren kinderen terugkomt.

Het lijkt een industrie te zijn waarbij bijvoorbeeld de University of Pittsburgh en Planned Parenthood miljoenen dollars verdienen met het aanleveren van weefsel van ongeboren kinderen aan de medische industrie. Deze industrie bestaat al jaren, maar is nu de door de zogenaamde Corona crisis meer aan het licht gekomen.

De vragen die dit doden van ongeboren kinderen oproept zijn onder andere:

 • Weten mensen die zich laten ‘vaccineren’ tegen corona dat hun ‘vaccin’ gemaakt is met gedode kinderen? Gedood op een vreselijke manier?
 • Willen we als samenleving dat we onze naaste doden om zelf langer te leven?
 • Wat zijn we voor samenleving als we de meest kwetsbare en onmondige naaste doden voor de zogenaamde gezondheid van de weerbaren en mondigen?
 • Zijn er menswaardige alternatieve manieren om werkende medicijnen te ontwikkelen?

Alle ‘vaccins’ tegen corona in gebruik in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn besmet met de gruwelijke dood van ongeboren kinderen. Wie dit artikel verder leest (volg de verwijzingen) kan de conclusie trekken dat dit in Nederland ook zo is.

We moeten helaas concluderen dat een groot deel van de farmaceutische industrie geen enkel respect heeft voor het menselijk leven. Dit strekt zich ook uit tot onderzoekscentra aan sommige universiteiten.


Bijgaand een samenvatting van een interview en een redevoering van John-Henry Westen van de website lifesitenews.com
John-Henry Westen houdt een interview met Pamela Acker over het gebruik van geaborteerde kinderen voor de ontwikkeling en productie van vaccins
(geplaatst dinsdag 12 januari 2021).
Pamela Acker is biologe en auteur van een recent verschenen boek over vaccinatie: “Vaccination: A Catholic Perspective”. Het is te koop via het Kolbe Center for the Study of Creation

LifeSiteNews, The John-Henry Westen Show, dinsdag 12 januari 2021

Pamela Acker is één van de meest onderlegde personen over vaccins. Pamela Acker werkte negen maanden in een onderzoekslaboratorium voor de ontwikkeling van vaccins, toen ze geconfronteerd werd met de ethische en morele problemen van de HEK-293 cellijn. De conversatie met Pamela Acker was voor John-Henry Westen één van de meest verhelderende maar ook verontrustende interviews die hij ooit voor de The John-Henry Westen Show gehouden heeft.

In haar boek Vaccination: a Catholic Perspective, vertelt ze wat volgens haar het standpunt van katholieken behoort te zijn over vaccinaties. Helaas heeft het Vaticaan, onder paus Franciscus, het belang van ethiek bij de ontwikkeling van medicijnen weinig aandacht gegeven of beter gezegd, geheel genegeerd. Paus Franciscus heeft afgelopen week (in januari 2021) het Covid-19 vaccin juist aanbevolen en stelt eigenlijk dat je het moet nemen.

Paus Franciscus roept ‘iedereen’ op om COVID-vaccin te nemen: ‘het moet gebeuren’
De paus zei dat hij zelf het vaccin zou nemen en dat het ‘ethisch’ aanvaardbaar is dat alle anderen het ook nemen. LifeSiteNews, The John-Henry Westen Show, zaterdag 9 januari 2021

John-Henry Westen en Pamela Acker spraken over diverse onderwerpen. We raden aan het hele interview te bekijken. Het meest onthullende deel van het gesprek is het gebruik van foetale stamcellijnen in vaccins.

Er bestaat reeds een groot aantal foetale stamcellijnen. Zo zijn er WI-38, MRC-5, HEK-293, PER C-6, en WALVAX-2;WALVAX-2 wordt momenteel niet gebruikt in vaccins (is daar wel bruikbaar voor) maar wordt al wel in therapeutische behandelingen gebruikt. De meeste mensen denken dat ‘enkel’ één of twee baby’s zijn overleden ten behoeve van de stamcellijnen voor het Covid-19 vaccin, na spontane abortussen, en negeren al deze stamcellijnen. Pamela Acker vertelt over haar onderzoek naar de HEK-293 cellijn en vertelt over het getal achter de naam van deze stamcellijn. ‘HEK’ betekent Human Embryonic Kidney en 293 staat voor het aantal experimenten om deze stamcellijn te ontwikkelen. Het betekent niet dat er 293 abortussen waren. Maar voor 293 experimenten heb je meer dan één abortus nodig. We praten waarschijnlijk over honderden moedwillige abortussen voor de ontwikkeling van deze enkele stamcellijn.

Pamela Acker vertelt waarom wetenschappers de voorkeur geven aan foetale stamcellijnen boven stamcellijnen die afkomstig zijn van volwassen: de stamcellijnen hebben een langere levensduur. Echter, deze foetale stamcellijnen hebben als eigenschap dat ze gevaarlijke neveneffecten kunnen veroorzaken. De genen van de stamcellijnen worden bijvoorbeeld uitgebreid met kanker stimulerende genen. Hierover meer in het interview.

Pamela Acker rekent ook af met de mythe dat deze stamcellijnen verkregen worden middels spontane abortussen (miskramen), eenvoudigweg omdat de cellen afgezonderd moeten worden binnen 5 minuten na de abortus. Een miskraam levert geen cellen die levensvatbaar genoeg zijn om bruikbaar te zijn voor de ontwikkeling van stamcellijnen. Dit is het punt waarop de zaken heel erg verontrustend worden: Om de stamcellen te bemachtigen worden niet ‘zomaar abortussen’  uitgevoerd maar de baby’s worden via een keizersnede gehaald. De baby’s leven nog steeds wanneer aansluitend het benodigde weefsel verwijderd wordt en hun hart klopt nog steeds. De baby’s worden ook niet verdoofd omdat dat de benodigde cellen zou verstoren. Dus terwijl het benodigde weefsel verwijderd wordt, is de baby nog in leven en heeft extreem veel pijn. Dit maakt het hele gebeuren nog meer sadistisch.

In het interview worden met name de Moderna en Pfizer Covid vaccins genoemd. Het interview is een aanrader voor een ieder die meer te weten wil komen over het gebruik van foetale stamcellijnen voor de ontwikkeling en productie van foetale cellijnen, gebruikt in de vaccins tegen corona.

Ongeboren baby’s worden nog steeds vermoord om de cellen uit hun weefsel: niet alleen voor de ontwikkeling van de ‘vaccins’ maar ook voor de productie en de ‘kwaliteitscontrole’ er van, zijn stamcellen vereist.

In een programma van 29 maart 2022 vertelt John-Henry Westen van lifesitenews.com nog meer over de gruwelijke werkwijze bij het ‘oogsten’ van cellen van geaborteerde kinderen:

LifeSiteNews, de John-Henry Westen Show, 29 maart 2022

Alle Covid-19 vaccins, in gebruik in de VS, zijn ontwikkeld met stamcellijnen afkomstig van geaborteerde baby’s die na de geboorte in leven gehouden zijn en onder extreem pijnlijke omstandigheden het benodigde weefsel ontnomen wordt. Dit gebeurt nog steeds.

John-Henry Western verwijst naar de website cbruk.org waarin meer gedetailleerde (gruwelijke) informatie gegeven wordt over de gang van zaken:

 • Een gezonde foetus is vereist:
  De gezondheid van de foetus, ouders en de familie van de te doden  wordt gecontroleerd; het kind moet gezond zijn en er mogen geen afwijkingen en kanker in de familie voorkomen.
 • Het moet snel gebeuren:
  Een team van aborteurs, onderzoekers en technici zorgt ervoor dat de baby levend geboren wordt èn in leven gehouden wordt terwijl het benodigde weefsel verwijderd wordt. Het moet ook snel gebeuren voordat de baby een natuurlijke dood zou sterven vanwege de abortus.
 • Het moet steriel gebeuren:
  De baby wordt gehaald met een keizersnede of door de complete baarmoeder te verwijderen. Dit alles gebeurt zonder verdoving opdat de cellen niet hun kwaliteit verliezen. De baby heeft gevoel en ervaart de vreselijke pijn.

Onduidelijk is wat er na de operatie gebeurt: ‘mag’ de baby sterven zonder ingreep of wordt deze opzettelijk gedood? Weet de moeder dat haar gehele baarmoeder verwijderd gaat worden en ze dus nooit meer kinderen kan krijgen?

Het lijkt dat de ouders niet verteld wordt wat er met hun kind gaat gebeuren. Waarschijnlijk verkeren zij in de veronderstelling dat het gaat om een ‘gewone’ abortus.

Het Charlotte Lozier Institute beschrijft via haar website wat de ontwikkelingen zijn van het gebruik van ongeboren kinderen voor de ontwikkeling van stamcellijnen en geeft ook aan dat er alternatieven zijn (!) Alternatieven waarbij geen mens gedood behoeft te worden, laat staan gedood worden op een vreselijke manier!

Deze webpagina van het Charlotte Lozier Institute laat zien of en op welke wijze menselijke stamcellijnen worden gebruikt bij de ontwikkeling, de productie en het testen van de corona vaccins (voor zover bekend):

Zie ook de toelichtingen op:

Toelichting Lozier Institute “Fetal-Cell-Line-Fact-Sheet-3.pdf”

Op de volgende website van Children of God for Life vind je ook een overzicht van de huidige vaccins en de opmerking dat alle huidige corona vaccins gebruik maken van gedode ongeboren kinderen. Dus alle vaccins zijn besmet met de vreselijke dood van ongeboren kinderen.

Het lijkt een industrie te worden waarbij bijvoorbeeld de University of Pittsburgh en Planned Parenthood miljoenen dollars verdienen met het aanleveren van weefsel van ongeboren kinderen aan de medische industrie.


Orgaanoogst vindt plaats na de dood…
Is het echt zo?

Orgaandonatie: de waarheid