Is de eindtijd nabij?

Wilt u reageren aan de onderstaande post of een nieuw gesprek starten? Stuur dan een e-mail naar petitie@vrijekatholieken.nl. U kunt aangeven of u een anonieme post wilt publiceren of gebruik wilt maken van een alias.


Threads

#abortus #eindtijd #moralpanicGepost door HB, 20 feb 2022 9:42

Het Bijbelboek Openbaring beschrijft de visioenen die de apostel Johannes zag over de tijd van de grote verdrukking, de eindtijd waarin de christenen te lijden hebben onder het regime van de Antichrist, het beest genoemd, en zijn uiteindelijke overwinning door Christus. Ook door de profeten, in de evangeliën en in de apostolische brieven wordt over die tijd geschreven.

De heftige gebeurtenissen en vrijheidsbeperkingen van de laatste tijd roepen de vraag op of de eindtijd gaat aanbreken of wellicht al aangebroken is. Drie zaken zijn zeer opmerkelijk te noemen.

Een van de opmerkelijkste teksten in Openbaring is, dat “niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest” – dat is de verderfelijke mens, de Antichrist – “of het getal van zijn naam heeft” (Openb. 13:17). Waarom zou je niet met munten, bankbiljetten of bankpas kunnen betalen? Totdat je je realiseert dat steeds minder betaald wordt met contant geld, dat dit waarschijnlijk helemaal uit de roulatie gaat en zal worden afgeschaft. Het valt te verwachten dat dit ook met bankpasjes zal gebeuren. Klaus Schwab van het World Economic Forum zegt dat er één wereldwijd systeem zal komen met een persoonlijke chip die iedereen aanvankelijk in zijn kleren, dan op zijn huid en uiteindelijk onder de huid zal dragen. Die chip heb je altijd bij je, je kunt hem niet vergeten, ook niet de pincode, en hij kan ook niet gestolen worden. Eigenaar van het betaalsysteem zal de overheid zijn, die je echter kan verbieden bepaalde of wellicht alle voor het levensonderhoud noodzakelijke zaken te kopen. Dit kan zij laten afhangen van metingen van processen in het lichaam, zoals temperatuur, hartslag of gedachten in het brein. Het is duidelijk dat iemand zonder chip is uitgesloten van de maatschappij en op andere wijze in zijn levensonderhoud moet zien te voorzien.

Dit toekomstbeeld lijkt ontsproten te zijn aan het brein van iemand met een overdosis fantasie, maar het is beschreven in een octrooiaanvraag van Microsoft met de titel Cryptocurrency system using body activity data.

Het tweede opmerkelijke is het getal van het beest (de Antichrist): 666 (Openb. 13:18). Genoemde octrooiaanvraag is in september 2018 door Microsoft ingediend en is volgens de procedure achttien maanden later op 26 maart 2020 door de Wereldoctrooi-instantie openbaar gemaakt. Alle 5163 aanvragen die op die dag openbaar gemaakt werden, kregen opvolgend een nummer, te beginnen met 056436, waar ze gebleven waren. Laat nu die van Microsoft het nummer 060606 gekregen hebben! Onmiskenbaar een verwijzing naar het getal van het beest. Het bezit van dit getal of merkteken op voorhoofd en hand is uit den boze (Openb. 20:4) en een injectie die dit in je lichaam brengt, brengt je in de macht van de Antichrist.

Het derde opmerkelijke feit is de in de twaalfde eeuw door de Ierse aartsbisschop Sint Malachias opgestelde lijst van 111 destijds nog komende pausen. Elke paus werd met een cryptische betiteling aangeduid. De 111e en laatste paus moet vereenzelvigd worden met Benedictus XVI.

Deze drie zaken zijn geen bewijs, maar maken het wel aannemelijk dat we ons in of dichtbij de eindtijd bevinden. En zegt Jezus niet: ‘Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur‘ (Matt. 24:32-33). Zijn er de laatste tijd niet meer aardbevingen, dodelijke ziekten, hongersnoden en andere rampen (Luc. 21:11), die aan de eindtijd vooraf zouden gaan? Hetzelfde geldt voor de afval, waarover Paulus spreekt (2Thess. 2:3) en die Maria in Fatima ook genoemd heeft.

Jezus roept op om je niet te laten verrassen (Luc. 21:34) en om te waken en te bidden om te ontkomen aan alles wat geschieden zal (Luc. 21:36). Versta dus de tekenen, tref voorbereidingen voor de tijd van verdrukking en bid, want Jezus zegt dat niet voor niets.Gepost door TA, 23 feb 2022 15:32

Met veel interesse heb ik de bijdrage van @HB over de eindtijd gelezen. Geïntrigeerd door de bijdrage van @HB over de eindtijd ben ik de Apokalyps (de Openbaring) van Johannes weer eens gaan lezen. De Willibrordvertaling van het Nieuwe Testament geeft onder andere als toelichting dat, om de Openbaring te begrijpen in ieder geval een gedegen kennis van het Oude Testament vereist is, met name van het boek Daniel. Inderdaad lees je in het boek Daniel vergelijkbare profetieën als in de Openbaring. In het boek Daniel wordt ook al gesproken over de eindtijd.

Vervolgens heb ik het ‘Handboek bij de Bijbel’ (3e druk, Pat & David Alexander) genomen en ben gaan lezen wat daarin staat over de Openbaring: Het boek Openbaring werd geschreven ten tijde van vervolging van de Christenen. De Christenen werden gedwongen zwaar werk te verrichten in mijnen, gedood of gevangen gezet en moesten verplicht de Romeinse keizer aanbidden. “De boodschap van Johannes was in een vorm gegoten die zowel moest inspireren als instrueren. De levende symbolen die ons in verwarring brengen, waren duidelijk voor hen die zijn rondschrijven aan de kerken voor het eerst hoorden. Zij begrepen de verhulde verwijzingen, maar er stond niets in dat de verdenkingen van de autoriteiten, die er op gespitst waren deze christenen te beschuldigen van opruiing, kon opwekken.”

Vervolgens staat in het ‘Handboek bij de Bijbel’ de volgende toelichting op het boek Openbariing: “Christenen bevinden zich nog steeds in overeenkomstige situaties, geterroriseerd en slachtoffer gemaakt van anti-christelijke regimes. Iedere tijd heeft de verzekering nodig van de Openbaring van Johannes om te weten dat de eindoverwinning van Christus en zijn mensen over de dood en het kwaad zeker is.”

Ik weet niet of de eindtijd te maken heeft met de individuele ervaring van ieder mens dat je na je leven geoordeeld wordt door Jezus of dat Jezus op een dag zal terugkeren op aarde om alles Goed te maken voor alle mensen die Jezus trouw gebleven zijn.

Een risico dat ik zie wanneer te rechtlijning vastgehouden wordt aan de tekst van de Openbaring, is dat mensen achterover leunen en zeggen: “Laat al het onrecht maar gebeuren, Jezus komt ons redden en dan zijn we verlost van alle ellende. Ik hoef dus niets te doen, het komt vanzelf weer goed.” Ik denk juist dat, als onderdeel van het Christen zijn, je niet alleen moet proberen de Blijde Boodschap te verspreiden en proberen te leven als Jezus voordeed, maar dat daar ook bij hoort dat je altijd moet proberen het kwaad te ontmaskeren en aan te tonen wat de Waarheid is.

Wanneer en hoe de eindtijd zal komen is mijns inziens niet echt relevant, Jezus heeft het beste met je voor en Hij zal je belonen zolang je maar je best doet. Daar moeten we in geloven en in volharden, hoe groot de tegenslagen ook zijn.Gepost door HB, 23 feb 2022 16:33

Beste @TA,

Je reactie gaat in op de complexiteit van de Openbaring van Johannes. Daarin ben ik het met je eens. Er zijn heel wat stukken die moeilijk te begrijpen zijn. Maar ik denk dat het niet kunnen kopen of verkopen en het getal van het beest daar niet onder vallen.
Jezus geeft aanwijzingen, dat je moet letten op bepaalde zaken. Zo zullen er veel valse christussen en valse profeten opstaan (Matt. 24:11 en 24:24) en rampen komen. Hij vergelijkt met een vijgenboom. Aan het hout kun je zien of de lente al naderbij komt. Ik vat dat op als een raad, waarmee je wat moet doen.
De profeet Daniël (12:4) zegt iets soortgelijks: “…houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.” Daarin lees ik dat tegen de eindtijd zaken duidelijker zullen worden, als je onderzoek doet. Het boek wordt het boek der waarheid genoemd (Dan. 10: 21). Het vreemde is dat er een uitgebreide beschrijving van gebeurtenissen volgt, maar dat “deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.” (Dan. 12:10). Dat kan ik niet goed met elkaar rijmen. Misschien wordt bedoeld dat het door Daniël beschrevene tegen de eindtijd verklaard kan worden.
Achterover leunen is er niet bij. Jezus spreekt over een grote verdrukking (Matt. 24:21). Juist in zo’n tijd mag de blijde boodschap ons inspireren tot goede werken.

Bij het gedeelte over de profetieën van Malachias heb ik overigens gebruik gemaakt van „Nog drie pausen? De profetieën van Malachias. Inleiding en commentaar van Peter Bander. Amboboeken/Bilthoven 1970.”Gepost door TA, 24 feb 2022 9:22

Ik vind het heel moeilijk om conclusies te trekken uit de huidige gebeurtenissen als zou de eindtijd aangebroken zijn.

Ik probeer een beetje afstand te houden van mystieke getallen (Microsoft kan bewust aangestuurd hebben op een bepaald getal voor de patentaanvraag, daarmee duidelijk makend dat ze maling hebben het Christendom) en het idee van het uit roulatie nemen van het geld is een oud idee dat al lang speelt bij banken zolang er ‘digitaal geld’ is: de verwerking van chartaal geld is namelijk verliesgevend voor banken en het massaal opvragen van chartaal geld (ic bankbiljetten) door het publiek kan een bank in 1 dag failliet doen gaan.
Het World Economic Forum wordt onder andere aangestuurd door banken en de maatregelen die Klaus Schwab voorstelt zijn precies wat de banken willen. De banken zijn gewoon stakeholders waarnaar geluisterd moet worden, dit is de redenering van Klaus Schwab, ic het WEF, ic de banken.
Zo hebben de banken een voordeel en lopen minder risico en de overheden hebben een extra controlemiddel als chartaal geld wordt afgeschaft.
Kijk maar eens wat er nu in Canada gebeurt, wat nu al mogelijk is om een bevolking tot gehoorzaamheid te dwingen!

Dus ik weet niet of het waar is of mystieke getallen en de afschaffing van geld voortekenen zijn van de eindtijd.
Duidelijk is wel dat het kwaad alle mogelijke wegen bewandelt om gewone mensen te verslaven. En ik vraag me af of het echt relevant is om te zoeken naar aanwijzingen dat de eindtijd is aangebroken, zie ook mijn eerdere opmerkingen. En ik denk dat wij niet de enigen zijn die ‘eindtijdgevoelens’ ervaren.
Gewone mensen worden altijd al getroffen door rampen als oorlogen, de pest, hongersnoden, veroveringstochten zoals van de Mongolen die de bevolking van hele steden op 1 dag onthoofden. Ook in christelijke landen.  Wij zijn echt niet de enigen die leven in roerige tijden waardoor het lijkt alsof de eindtijd begonnen is.
Enfin, het blijft een heel interessant onderwerp.Gepost door TA, 24 feb 2022 10:27

Nog een overweging van mijn kant.
Wanneer je let op allerlei voortekenen die de eindtijd zouden aankondigen, dan is opvallend dat voortekenen die te maken hebben met de natuur juist afwezig lijken te zijn: Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn er veel minder natuurrampen. Ondanks de grotere bevolkingsdichtheid in de kuststreken zijn er minder slachtoffers van overstromingen. Er zijn minder orkanen, ze zijn minder krachtig en zij vergen veel minder slachtoffers dan voor de jaren ’80. Er zijn minder droogtes en er zijn minder hongersnoden. Terwijl de wereldbevolking fors is toegenomen!

Een heel interessant boekje in deze context is ‘Inconvenient Facts’ van ene Gregory Whrigttstone (ondertitel: The science that Al Gore doesn’t want you to know) waarin met cijfers en grafieken heel duidelijk wordt uitgelegd dat climate change helemaal niet door mensen veroorzaakt wordt en dat er juist heel veel positieve ontwikkelingen zijn voor wat betreft het klimaat en de leefbaarheid van de aarde: de droogtegebieden op aarde (zoals de Sahara) nemen duidelijk in omvang af en de landbouwopbrengsten per hectare nemen toe! En dit is natuurlijk heel logisch als je bedenkt dat CO2 mest is voor planten en dat planten bij een iets hogere temperatuur beter groeien!
Ik heb zelf een aquarium en ik zie gewoon dat wanneer ik CO2 doseer de planten gaan groeien als kool, bijna iedere 2 maanden moet ik ze snoeien!
De zeespiegel stijgt in werkelijkheid maar 1,8 mm per jaar en deze jaarlijkse stijging neemt langzaam af. Totaal geen reden voor paniek.

Dus wanneer je het van de kant van de natuur bekijkt is er mijns inziens geen enkele aanwijzing dat de eindtijd naderende is.Gepost door HB, 25 feb 2022 10:00

Het nummer WO2020-060606 kan niet door Microsoft gekozen zijn. De octrooiaanvraag is gedaan op 21 september 2018 en het nummer is toegekend bij de openbaarmaking op 26 maart 2020. Dit gebeurt eenmaal per week op donderdag. Bij de indiening wist Microsoft wel wanneer de aanvraag openbaargemaakt zou worden, maar niet welke nummers dan aan de beurt zouden zijn. Dat hing ervan af hoeveel aanvragen er eerder in 2020 een nummer hadden gekregen. De octrooi-instantie (in Genève) was gekomen tot 056436. Dan is er nog een landvolgorde volgens alfabet: de eerste nummers gingen naar aanvragen die in Oostenrijk (AT) waren ingediend, daarna die in Australië (AU), enz. De precieze datum van indiening in september 2018 zal ook nog de volgorde hebben bepaald.
Het lijkt mij dus uitgesloten dat Microsoft aangestuurd kan hebben op het nummer. Eerder zou nog iemand van de octrooi-instantie er de hand in hebben gehad met het idee: laat ik Microsoft een poets bakken.
Er is nog iets dergelijks gebeurd bij een voorstel in het Huis van Afgevaardigden in Washington: dat ging over de PCR-test en kreeg het nummer HR6666 (House of Representatives met vier zessen). Ook hierbij is opvolgend genummerd.
Ik houd het toch op bovennatuurlijke waarschuwingen.

Eindtijdsgevoelens zijn er in de loop van de geschiedenis vaak geweest, maar ik probeer het rationeel te benaderen. Ik heb ook wel eens gelezen, dat er in werkelijkheid niet meer rampen zijn dan vroeger, maar dat we door de verbetering van communicatiemiddelen vaker ervan horen. Zo zegt Jezus op een plaats: “Ook zult gij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen.” (Matt. 24:6) Wellicht is het op andere plaatsen ook zo bedoeld.

Satan is inderdaad geen mens, de antichrist en de valse profeet wel. In Openb. 20:10 worden ze alle drie genoemd. Het getal 666 is van de antichrist, dus van een mens.

Zie ook: https://ejbron.wordpress.com/2020/10/25/vaccinaties-om-de-wereldbevolking-te-verminderen/


Wilt u reageren aan de bovenstaande post of een nieuw gesprek starten? Stuur dan een e-mail naar petitie@vrijekatholieken.nl. U kunt aangeven of u een anonieme post wilt publiceren of gebruik wilt maken van een alias.