Het juiste antwoord op vraag 48 is b.

Ga zelf maar na. Een ieder valt in één van de volgende categorieën:

De elite
De mensen die tot deze groep behoren bepalen wat er gebeurt in de maatschappij. Meestal zijn ze puissant rijk. Sommigen treden op de voorgrond, maar de meesten leiden een leven op de achtergrond. Een luxe leven, dat wel. De adel – mits niet verarmd – behoort tot deze groep en doet er alles aan om haar positie te behouden; een leven zonder rijkdom is ondenkbaar voor de adel.
Nazaten van de nieuwe rijken uit de 19e eeuw – de industriëlen – behoren ook tot deze groep en zijn vaak nog actief in industrie en bankwezen. Ook de rijke bankiersfamilies die al eeuwen actief zijn in Europa en sinds de 19e eeuw in de VS behoren tot deze groep. De elite oefent haar macht uit door aandelenbezit van mediabedrijven, manipulatie via deze media en permanente lobbyactiviteiten bij internationale organisaties als de VN, de EU en de WHO.
De elite manipuleert de samenleving door angst te zaaien over zaken als climate change, corona, terrorisme en oorlogen en economische crises te veroorzaken. Iedere manipulatie benadeelt de samenleving maar levert de elite geld op. NGO’s zijn geliefde instrumenten van de elite om de maatschappij te manipuleren. Na iedere crisis komt de elite er financieel beter uit. Ook staatsgrepen en het (laten) voeren van oorlogen worden niet geschuwd door de elite om haar positie te versterken. De elite is gewetenloos en volstrekt atheïstisch.

De bureaucraten en technocraten
Zij zijn de werkmieren van de elite. Vaak hoog opgeleid maar laag in moreel gehalte. De bureaucraten hanteren een aantal leidraden in hun leven als excuus voor het volgen van de elite: zo zijn ze steevast tegen racisme en discriminatie, voor inclusiviteit, tegen climate change en altijd voor een gezond leven. De bureaucraat en technocraat kijkt enkel omhoog naar de elite, om hen te pleasen, maar nooit omlaag, naar de gewone mensen, waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De bureaucraat en technocraat heeft meestal een hoge functie bij de overheid of in het bedrijfsleven waar hij niet moe van wordt; met de benen op zijn of haar bureau hoef je enkel te wachten op de volgende inhoudsloze opdracht. De ‘uitdaging’ voor een bureaucraat is niet het uitvoeren van de opdracht maar het behouden van zijn of haar functie: strikte opvolging van de opdracht en politiek correct gedrag zijn veel belangrijker dan je vaardigheden om iets te bedenken of te kunnen organiseren. Het leveren van kritiek of het stellen van kritische vragen over de aard van je werk of de ware doelstellingen van de organisatie waarvoor je werkt zijn levensgevaarlijk voor je carrière. Dat doe je dus niet. De bureaucraten en technocraten geloven niet in God omdat dat slecht voor hun carrière is; er mag geen twijfel gezaaid worden over het werk dat ze doen. En verder willen ze geen gewetensnood en geen slapeloze nachten.

De conformisten
De conformisten zorgen voor de rechtvaardiging van het wangedrag van de elite. Conformisten zijn ook vaak hoog opgeleid maar kunnen niet zelfstandig nadenken. Het zijn typische producten van de zesjescultuur die met name in Nederland zo populair is. Carrière maken is hen vreemd. Dat willen ze niet, zeggen ze, maar eigenlijk kunnen ze het niet. Daarvoor zijn ze niet slim genoeg en missen de vereiste competenties en cognitieve vaardigheden. Ze missen het vermogen om kritische vragen te stellen. Sterker nog: dat willen ze niet. Want bovenal willen ze erbij horen en durven niet uit de toon te vallen. Ze denken dat ze een groot geweten hebben door alle gemaakte problemen die de elite op ze los laat (in het kader van het manipuleren van de samenleving) te willen oplossen. Dat wil zeggen: ze eisen dat de samenleving die oplost. Ze zullen dus zelf geen vluchteling in huis nemen, maar eisen dat de overheid dat regelt, dus dat de belastingbetaler hiervoor opkomt. Als ze zelf stijf van angst voor het coronavirus niet buiten de deur durven te komen eisen ze dat hun medemens ook opgesloten wordt. En gevaccineerd moet worden. Kritische vragen stellen, analyseren, conclusies trekken, een eigen mening hebben, laat staan voor je eigen mening uitkomen, zijn eigenschappen die volkomen afwezig zijn bij conformisten. Conformisten zijn overigens wel gesteld op een luxe leventje en zullen er alles aan doen om dit te behouden, geen kruiperigheid is hen daarvoor teveel. Net zoals de elite en de bureaucraten zijn conformisten voornamelijk atheïsten, met God hebben ze niets op, dat zou hen alleen maar uit de boot doen vallen.

De gewone mensen
Deze mensen hebben vaak de minste opleiding maar het meeste gezonde verstand. Gewone mensen bekijken de dingen zoals ze zijn, niet zoals ze willen dat ze zijn. Een gewoon iemand bejegend een ander zoals die ander zich presenteert en ervaren wordt: aardig of onaardig, vriendelijk of onvriendelijk, knap of lelijk. Niet in termen als: bruikbaar of onbruikbaar, zwart of blank, wel of niet met mij eens.
Gewone mensen hebben vaak meer levenservaring omdat ze veel eerder zijn gaan werken en vaker te maken hebben met de ruige kant van de samenleving. De meeste mensen zijn gewone mensen. De gewone mens heeft het gevoel dat hij of zij er niet toedoet. Het is waar dat hij of zij nooit gehoord wordt, maar zonder de gewone mensen zou de maatschappij instorten: niemand zou de machines in de fabrieken meer bedienen of onderhouden, er zouden geen verpleegsters meer zijn, geen boeren, geen vrachtwagenchauffeurs en geen brandweerlieden. De gewone mensen moeten echt werken voor de kost. Alle gewone mensen samen hebben een enorme macht waarvan ze zich zelf niet bewust zijn. Echter, de elite is zich wel bewust van de latente enorme macht van de gewone mensen en zorgt er permanent voor dat de gewone mensen zich er niet bewust van worden.

Uit: geschiedenislessen, observaties en inspiratie uit ‘Revolutie door Schuld’ door Rein de Vries.


Terug naar de vragenlijst