De antwoorden a., b. en c. kunnen juist zijn, maar het bedoelde juiste antwoord op vraag 47 is d.

Volgens Dinesh d’Souza op blz 270 & 271 in ‘What’s so Great about Christianity’ (vertaald): “De reden waarom zoveel atheïsten genegen zijn God af te wijzen, en in het bijzonder de Christelijke God, is om te vermijden dat ze na hun dood verantwoording moeten afleggen voor hun morele onvolkomenheden.”
Vrij vertaald: Bang zijn om verantwoording te moeten afleggen voor hun losbandig gedrag.
Dinesh d’Souza gaat daarna verder in zijn boek met het aanhalen van Paulus in Romeinen 2:6-8:
“Hij zal een ieder vergelden naar zijn werken, met het eeuwige leven (voor) hen die door standvastig het goede te doen streven naar onvergankelijke heerlijkheid en eer, met straf en toorn (voor) hen die weerspannig de waarheid verwerpen en de ongerechtigheid omhelzen.”
En gaat dan verder met het aanhalen van Johannes in Openbaringen 21:8:
“Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.”


Terug naar de vragenlijst